ZWOLNIENIE OSÓB PO 75. ROKU ŻYCIA Z ABONAMENTU RTV

9 października 2015r. weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. opłatach abonamentowych. Dotychczas osoby, które ukończyły 75 rok życia musiały składać oświadczenie, że spełniają warunki uprawniające je do zwolnienia z płacenia abonamentu RTV. Taka sytuacja powodowała, że nagminnie wiele osób przestawało płacić abonament RTV z chwilą ukończenia 75 roku życia, nie dopełniając wymogów formalnych i ponosząc tego konsekwencje w postaci otrzymania wezwanie do zapłaty zaległej kwoty abonamentu.

Zgodnie z nowelizacją osoby bez składania potrzebnych dokumentów, zyskają uprawnienie do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończyły 75 lat. Osoby po 75 roku życia nie będą już musiały składać oświadczenia, że spełniają warunki uprawniające do zwolnienia ich z płacenia abonamentu RTV, zwalniane będą z tego obowiązku automatycznie. Seniorzy nie będą musieli pamiętać o dopełnieniu formalności. Zmianę należy więc oceniać pozytywnie.

Ponadto, od 9 października dla pozostałej grupy osób korzystających ze zwolnień od opłat abonamentowych m. in.:

  • osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
  • osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%;
  • osoby, co do których orzeczono o:

- zaliczeniu do I grupy inwalidów;

- całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

- o znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

- trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników

wydłużony zostanie termin do zgłoszenia zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskane zwolnienia z 14 do 30 dni licząc od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła.

powrót

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były kompletne, prawdziwe i aktualne. Treści w Bazie Wiedzy mają jednak charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny, stanowią poglądy ich autora i nie stanowią porady prawnej ani opinii prawnej i ich nie zastąpią, nie mogą stanowić podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji, ponieważ  porada i opinia każdorazowo musi odnosić się do dokładnie przedstawionego stanu faktycznego. Kancelaria i autorzy wpisów nie ponoszą odpowiedzialności za zastosowanie poglądów i informacji, zawartych w Bazie Wiedzy w konkretnych stanach faktycznych, czy sprawach – zalecamy skonsultowanie ich indywidualnie z profesjonalistą, przykładowo radcą prawnym. Treści zawarte w Bazie Danych są aktualne na dzień ich wprowadzenia do Bazy i mogą stracić aktualność, w szczególności na skutek zmian prawa, interpretacji, orzecznictwa sądowego, a więc nie być aktualnymi na dzień ich wyświetlenia.